نانو سنبله CO2 اتانول

تبدیل CO2 (+ آب + برق) به سوخت اتانول با کاتالیزوری "نانو اسپیک"!


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود: