اقتصاد: برخی رفاه به ریاضت اقتصادی مترقی

اقتصاد و جامعه: برخی از رفاه به ریاضت اقتصادی مترقی و یا دولت رفاه به پلیس دولت است. بحث سیاسی است تا حد زیادی به حوزه مدیریت تضاد منافع گروه های اجتماعی مختلف، از طریق مصالحه سیاسی به معنای اطمینان برای نگهداری از ساختار اجتماعی کافی محدود شده است. پایین [...]

ماسک را بردارید

آیا محدودیت های فیزیکی به رشد مرتبط است؟

از آنجا که عبارت مشهور KE بولدینگ و گزارش از باشگاه رم، این محدودیت های فیزیکی تبدیل شده است امری عادی: دلیل بیشتر به احتیاط و به پرسش در مورد اعتبار این ادعا، از، با گرمایش جهانی، این دو ستون یک انتقاد نرم "اکولوژیکی" از عملکرد جوامع ما است. اگر من "نرم" این نوع انتقاد است، زیرا کور به دیگر پدیده های است، و اگر در آن است، آن را به دلیل عمق، او تایید کاملا ما را از راه و از این واقعیت که موانع مادی مانع پیروزی پیروزی او شده است، متاسف می شوند.