اقتصاد: برخی رفاه به ریاضت اقتصادی مترقی

اقتصاد و جامعه: برخی از رفاه به ریاضت اقتصادی مترقی و یا دولت رفاه به پلیس دولت است. بحث سیاسی است تا حد زیادی به حوزه مدیریت تضاد منافع گروه های اجتماعی مختلف، از طریق مصالحه سیاسی به معنای اطمینان برای نگهداری از ساختار اجتماعی کافی محدود شده است. پایین [...]

ماسک را بردارید

آیا محدودیت های فیزیکی به رشد مرتبط است؟

آیا محدودیت های بدنی برای رشد [1] مرتبط است؟ از آنجا که جمله مشهور KE Boulding [2] و همچنین انتشار گزارش Club of Rome ، این حد فیزیکی امری عادی شده است: بیشتر دلیل آن که باید نسبت به آن احتیاط کرد و صحت ادعا را زیر سوال برد. ، از آنجا که با گرم شدن کره زمین ، اینها […]