ماشین الکتریکی و CO2، زندگی تطبیقی ​​ارزیابی چرخه

چه انتشار CO2 جهانی (گزارش کامل از جمله انرژی شود) از یکماشین الکتریکی و چگونه او نسبت به یک ماشین حرارتی قرار؟

تلاش برای پاسخ به این سوال به سوال با استدلال دقیق ...

این استدلال در اصل در این موضوع انجام شد: