اتومبیل برقی: TIPP-TIC تبدیل به TICPE به سمت مالیات جاده kWh در ساعت می شود؟

طبق گفته UFC Que Choisir ، دولت TICPE (مالیات داخلی برای مصرف محصولات انرژی) TIPP / TIC (مالیات داخلی برای فرآورده های نفتی / مالیات مصرف داخلی) را جایگزین کرده است. هدف (ناشناخته) این تغییر احتمالاً اندیشیدن درباره اجرای مالیات [...]