اتومبیل برقی: TIPP-TIC تبدیل به TICPE به سمت مالیات جاده kWh در ساعت می شود؟

مطابق با اعلام UFC Que Choisir ، دولت به تازگی TICPE (مالیات داخلی بر مصرف محصولات انرژی) معروف TIPP / TIC (مالیات داخلی بر فرآورده های نفتی / مالیات داخلی بر مصرف) را جایگزین کرده است. هدف (ناشناخته) این تغییر احتمالاً در فکر معرفی مالیات […]