امانوئل جیبولوت در دادگاه: الزام آلودگی سموم دفع آفات؟

E. Giboulot یک شراب ساز ارگانیک است که از استفاده از سموم دفع آفاتی که به نظر وی برای سلامتی و محیط زیست خطرناک است امتناع ورزید ، در 24 فوریه با مجازات 6 ماه زندان و 30 یورو به دادگاه کیفری احضار شد خوب !! بنابراین همه "کشاورزی" منطقی می تواند توسط دادرسی محکوم شود ... به دلیل "عدم آلودگی" […]