کشاورزی جهانی: مدل، پایان، اولیویه د Schutter

از (مصاحبه) مصاحبه ای که امروز در جهان منتشر شده است، نتیجه گیری می شود تا در مورد حق غذا در دنیا بخوانید. توسط Olivier de Schutter (جانشین جین زیگلر). بیشتر فکر کنید و بحث کنید من در قدرت مطلق دولت اعتقاد دارم، امروز به همه قدرتمندی دموکراسی اعتقاد دارم. من فکر نمی کنم او [...]