کشاورزی جهانی: مدل، پایان، اولیویه د Schutter

استخراج (نتیجه گیری) از مصاحبه ای که امروز در جهان منتشر شده است ، تا در اینجا در مورد حق غذا در جهان بخوانید. توسط اولیویه دو شوتر (جانشین ژان زیگلر). بیشتر بدانید و بحث کنید من به قدرت مطلق دولت اعتقاد داشتم ، امروز من به قادر مطلق دموکراسی اعتقاد دارم. دیگر فکر نمی کنم او […]