قانون انتقال انرژی: قانون افکار واهی و پوچ؟

قانون انتقال انرژی به تازگی در فرانسه تصویب شده است. مجمع متن انتقال انرژی را تصویب کرد معاونان فرانسوی روز سه شنبه با آرای 314 در برابر لایحه انتقال انرژی که به ویژه کاهش سهم تولید انرژی هسته ای 219٪ به [...] است ، تصویب كردند. ]