قانون انتقال انرژی: قانون افکار واهی و پوچ؟

قانون انتقال انرژی به تازگی در فرانسه رأی داده شده است. مجمع متن مربوط به انتقال انرژی را تصویب کرد نمایندگان فرانسوی روز سه شنبه با 314 رأی موافق و 219 رأی موافق در مورد قانون انتقال انرژی که به ویژه کاهش سهم انرژی هسته ای در تولید برق از 75 درصد به [... ]