آب و هوا: مهندسی ژئو ، هنگامی که انسان سعی می کند گرمایش را محدود کند

مهندسی ژئو (یا مهندسی ژئو) هنری است (زیرا اکنون بیشتر یک هنر است تا یک علم) تلاش برای تغییر اوضاع ، لزوماً یک علم جدید نیست (به گزارش آرته در بالا مراجعه کنید ) اما در حال حاضر به منظور محدود کردن گرم شدن کره زمین از اهمیت بیشتری برخوردار است ... با یا بدون تأیید جمعیت ... [...]