AdopteUnMec جنسیت

شرکت: مبارزات انتخاباتی آگهی از تبعیض جنسی AdopteUnMec و فمینیستی است؟

جامعه: آیا ما فمینیستی از جوامع غربی ما را می بینیم؟ تجزیه و تحلیل در مورد بازاریابی از AdopteUnMec دور آن را از من به تصویب برای phallocrate عصبانی، اما AMHA، محدودیت در حقوق و برابری است که در حال حاضر حق رای دادن و این با مجازات ... اما به خصوص در بی تفاوتی فرانسه (بله از [...]