انرژی خاکستری و CO2 خاکستری در بخش ساختمان و ساخت و ساز

انرژی خاکستری و "CO2 خاکستری" ساخت و ساز: چهره پنهان بخش ساختمان و ساخت و ساز. جهت گیری های سیاست اروپا در مورد انرژی تجسم یافته در ساخت و ساز. داده های جدید در مورد تغییرات آب و هوایی ما را وادار می کند تا به طور قابل توجهی از مصرف سوخت های فسیلی به ویژه […]

انرژی خاکستری ساخت و ساز ، چهره پنهان بخش!

انرژی خاکستری ساخت و ساز و "CO2 خاکستری" اجزای سازنده ، چهره پنهان صنعت ساختمان و ساختمان. جهت گیری های سیاست اروپا در مورد انرژی تجسم یافته در ساخت و ساز. داده های جدید در مورد تغییرات آب و هوایی لزوماً ما را به سمت کاهش چشمگیر مصرف انرژی فسیلی سوق می دهد ، [...