تامین مالی سبز در فرانسه به دست می آید

امور مالی سبز که امروز دهمین سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد ، بیشتر و بیشتر بازیکنان را از شرکت ها به ایالات دیگر جذب می کند که مایل به استفاده از این ابزار عمده تأمین مالی آب و هوا هستند. تقریباً ده سال پس از اولین عملیات سبز که در سال 10 توسط بانک جهانی و بانک سرمایه گذاری اروپا انجام شد ، موفقیت وام هایی که برای تأمین مالی […]