سازمان ملل متحد: حق خودمختاری انرژی در UDHR را دریافت کنید

این متن پیشنهاد می کند مفهوم دسترسی به استقلال انرژی را به ماده 25 اعلامیه حقوق بشر اضافه کند. این امر به این دلیل است که دسترسی به انرژی دیگر به طور انحصاری (یا تقریباً) به شرکت های چند ملیتی بستگی ندارد که برخی از آنها از بسیاری از کشورها ثروتمندتر شده اند! این متن باید خطاب به تصمیم گیرندگان سیاسی ، نهادی و نه [...]