این ساختمان انرژی مثبت


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

این مقاله صفحات 17 امضا شده توسط سه تن از رهبران CSTB (علمی و فنی مرکز ساختمان) نشان می دهد که ساختمان هنوز هم فضای قابل توجهی را حفظ به منظور بهبود قابلیت های آن در زمینه انرژی است. موضوع استقلال انرژی را از طریق موقعیت تولید بخش مصرف کننده سنتی. در مفهوم "ساختمان انرژی مثبت"، ساختمان محل تولید انرژی غیر متمرکز با استفاده از انرژی های تجدید پذیر شد و انرژی unconsumed شبکه بازیابی. مقاله به بررسی این موضوع و تهیه پیشنهاد برای تشویق دولتها به اجرای ترتیبات انگیزه های مختلف شهروندان را به انتخاب کردن برای یک "هوشمند" نقطه نظر مصرف انرژی خانگی

منبع: www.enviro2b.com


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *