کشف بی گناه


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

نور از آینده نمی خواهد در آمپول می شود ...

این نتیجه گیری یک نفر می تواند از این اطلاعات به منظور جلب است: http://msnbc.msn.com/id/9777070/

Une découverte accidentelle d’un étudiant de la Vanderbilt University, Michael Bowers, qui pourrait permettre de créer des LED de lumière blanche à l’aide de cristaux de quelques nanomètres qui contiennent environ 33 paires d’atomes.

به طور معمول، هنگامی که شما این بلورها با استفاده از الکترون یا نور تحریک، آن را به تولید نور های رنگی. دانش آموز ما بسیار شگفت زده به دریافت کمک از یک لیزر یک نور سفید زیبا به جای آبی بود.

L’intérêt de cette découverte est que l’on obtient 2 fois plus de lumière, pendant une durée 50 fois supérieure (+ de 50’000 heures), qu’avec une ampoule standard de 60 Watts et ce, sans produire de chaleur.

نکته جالب دیگر این اختراع سهولت استفاده از این بلورها است که می تواند به یک رنگ و یا مواد دیگر قرار داده و فعال با تحریک الکتریکی است.


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *