صفحه 1 سور 1

دستگاه گندله سازی

ارسال شده: 21/01/21, 03:46
تعادل گلوله
Bonjour در

درباره بازخورد تولید گرانول با فشار kl120 و kl 200 ، از کدام ماده استفاده کنید ، خوب نیست ، بخار زیاد تحقیق کنید.