صفحه 1 سور 1

شبکه سولاریس

ارسال شده: 02/08/22, 09:36
تعادل خاک گیاه دار
شایسته دانستن است:
در فرانسه و خارج از کشور، شبکه همبستگی و کمک متقابل، بر اساس اهدا.
در حال حاضر 50 نفر در فرانسه هستند.

Frédéric VIDAL، آغازگر شبکه Solaris، مهمان یینگ هوانگ است.
من فکر می کنم مشکلات بزرگ در پاییز شروع می شود. بنابراین کسانی که برای آن آمادگی ندارند از خیلی بسیار بالا سقوط خواهند کرد.
زمان انتخاب فرا رسیده است، یا به یک نظم جهانی جدید می رویم.
یا بر اساس یک زندگی معنوی تر به سمت چیز دیگری می رویم، به چیزهای ضروری برمی گردیم، به طبیعت نزدیک می شویم، به قداست طبیعت، به قداست زندگی، به احترام به موجودات زنده در همه اشکالش.»پاسخ: شبکه سولاریس

ارسال شده: 03/08/22, 09:16
تعادل خاک گیاه دار
خلاصه شاید بهتر باشد : Mrgreen: