پنتون: یک مطالعه بر روی ژنراتور بنزینی


به اشتراک گذاری این مقاله را با دوستان خود:

Deux étudiants, Jean-Mathieu Santerre et Simon-Nicolas Deschênes, de l’université de Rimouski au Quebec ont fait une étude sur une petite génératrice essence « pantonisée ». Les auteurs ont souhaité la publiée sur ce site.

دسترسی به صفحه ارائه پروژه و مطالعه دانلود


بازخورد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. علامت گذاری شده اند *